Print
Feb 26
 • Varsity
 • game

Point Loma

Wednesday 7:00 PM

Feb 28
 • Varsity
 • game

@ El Capitan

Friday 6:00 PM

Mar 04
 • Varsity
 • game

Granite Hills

Wednesday 7:00 PM

Mar 06
 • Varsity
 • game

Grossmont

Friday 7:00 PM

Mar 11
 • Varsity
 • game

@ Valhalla

Wednesday 7:00 PM

Mar 18
 • Varsity
 • game

Monte Vista

Wednesday 7:00 PM

Mar 20
 • Varsity
 • game

@ Santana

Friday 7:30 PM

Mar 24
 • Varsity
 • game

San Diego

Tuesday 7:00 PM

Mar 25
 • Varsity
 • game

El Capitan

Wednesday 7:00 PM

Mar 27
 • Varsity
 • game

@ Granite Hills

Friday 7:30 PM

Apr 03

Friday 7:45 PM

Apr 15
 • Varsity
 • game

@ Grossmont

Wednesday 7:00 PM

Apr 17
 • Varsity
 • game

Valhalla

Friday TBD

Apr 24
 • Varsity
 • game

@ Monte Vista

Friday 6:00 PM

Apr 29
 • Varsity
 • game

Santana

Wednesday 7:00 PM